Regulamin obowiązujący w czasie Pandemii

| | 0 Comments

 

1. Zajęcia mogą odbywać się tylko w formie indywidualnej.

2. Zajęcia trwają maksymalnie 45 minut.

3. Konieczna jest 15-minutowa przerwa pomiędzy zajęciami. Służy ona zminimalizowaniu kontaktów pomiędzy klientami oraz wykonaniu czynności zawartych w punkcie 7.

4. Opłata za zajęcia nie ulega zmianie.

5. Uczestnicy, osoby przychodzące z dzieckiem oraz terapeuci muszą być całkowicie zdrowi, nie mogą mieć żadnych objawów chorobowych, objawów przeziębienia, kaszlu czy kataru. W przypadku przyprowadzenia na zajęcia chorego dziecka, będzie ono odsyłane do domu, a opłata za zajęcia zostanie naliczona.

6. Uczestnik zajęć jest przyprowadzony tylko przez jednego opiekuna.

7. Po każdych zajęciach terapeuta myje ręce, wietrzy pomieszczenie, dezynfekuje stół, klamki, potrzebne sprzęty czy pomoce dydaktyczne.

8. Absolutnie konieczne jest punktualne (nie przed czasem) przychodzenie na zajęcia oraz odbieranie dzieci po zakończonej sesji.

9. Rodzice i opiekunowie proszeni są o niekorzystanie z poczekalni. Jeśli jest konieczność oczekiwania na dziecko, prosimy o pozostanie w samochodzie lub na zewnątrz budynku.

10. Jeśli to możliwe prosimy, aby rodzic uczestnika nie wchodził do gabinetu i zachował minimum 2 metry odległości od terapeuty.

11. Po wejściu do budynku należy umyć ręce

12. Wszystkie osoby muszą mieć maseczki ochronne lub przyłbice. Uczestnik zajęć nie musi posiadać maseczki, jeśli jest to uzgodnione z terapeutą ze względu na niepełnosprawność czy wiek poniżej 4 roku życia.

13. Uczestnik zajęć oraz opiekun posiada własną osobistą maseczkę oraz inne środki ochronne.

14. Uczestnicy zajęć powinni mieć własne przybory typu klej, nożyczki, kredki, ołówek, długopis itp. w zależności od charakteru zajęć.

15. Pomoce dydaktyczne będą stosowane w sposób ograniczony, użyte przez jedno dziecko nie będą przekazywane kolejnemu lub w razie konieczności dezynfekowane.

Dodaj komentarz