Regulamin zajęć

| | 0 Comments

Deklaracja Rodzica dotycząca zajęć terapeutycznych dla dzieci

prowadzonych w Centrum „Logosensor”

Lubanów 8 Błaszki 98-235

1. Diagnoza i zajęcia terapeutyczne prowadzone są na zlecenie rodzica/opiekuna dziecka.

2. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do przekazania niezbędnych informacji o stanie zdrowia dziecka i innych mających wpływ na decyzję o wyborze terapii i metody pracy.

3. Spotkania konsultacyjne umawiane są telefonicznie, a kolejne spotkania odbywają się według harmonogramu.

4. Zajęcia w zależności od umowy i rodzaju prowadzonych zajęć trwają 45 lub 60 minut.

5. W ramach trwania zajęć z dzieckiem, terapeuta ma prawo wyznaczyć czas potrzebny na

przekazanie informacji rodzicowi. Czas ten określony jest przez terapeutę i rodzica i jest zgodny z potrzebami uczestników terapii.

6. Opłaty za zajęcia dokonywane są każdorazowo za odbyte zajęcia gotówką lub przelewem lub według ustaleń opłata może być dokonywana z góry za cały miesiąc.

7. W przypadku zajęć grupowych opłata dokonywana jest z góry za cały miesiąc.

8. W przypadku zajęć grupowych nie zwraca się opłaty za zajęcia, na których dziecko nie było obecne.

9. Rodzic /opiekun ma obowiązek zapewnienia obecności dziecka w ustalonym terminie.

10. Rodzic/opiekun, a także terapeuta prowadzący zajęcia indywidualne ma prawo odwołania zajęć, jednak nie później niż na 24 godziny przed planowanym terminem spotkania. W wyjątkowych sytuacjach losowych nie później niż do godziny 9 rano w dniu zajęć.

11. Za nieobecność nieodwołaną odpowiednio wcześnie opiekun ponosi pełną opłatę.

12. Jeśli terapeuta prowadzący nie odwoła zajęć odpowiednio wcześnie jest zobowiązany do

przeprowadzenia kolejnych zajęć bezpłatnie.

13. Każda sesja terapeutyczna ma ustalony dzień i godzinę zarezerwowaną dla danego dziecka, spóźnienie nie powoduje jej przedłużenia.

14. Jeśli terapeuta prowadzący skraca czas zajęć na przykład z powodu spóźnienia – obowiązuje go obniżenie opłaty lub przedłużenie zajęć czy odrobienie skróconego czasu w innym terminie.

15. W czasie zajęć opiekę nad dzieckiem sprawuje terapeuta. Rodzic powinien pozostawać na terenie placówki. Może jednak, opuścić placówkę za zgodą dziecka i terapeuty.

16. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do dbania o systematyczność uczestnictwa dziecka w zajęciach oraz przestrzegania zaleceń terapeuty udzielonych ustnie lub na piśmie mających istotny wpływ na powodzenie terapii.

17. Opinie w formie pisemnej wystawiane przez terapeutów na prośbę rodziców są płatne.

18. Terapeuta zobowiązany jest do zachowania tajemnicy dotyczącej dziecka i przebiegu terapii. Wszelkie informacje dotyczące dziecka nie zostaną udostępnione osobom postronnym bez uprzedniej zgody rodziców dziecka.

19. W przypadku gdy nieobecność dziecka na zajęciach jest dłuższa niż dwa tygodnie. Terapeuta ma możliwość zmiany harmonogramu zajęć, który został wcześniej ustalony z rodzicem/opiekunem.

____________________________

data i podpis rodzica

____________________________

data i podpis terapeuty prowadzącego

Dodaj komentarz