Opis zajęć

TERAPIA  INTEGRACJI  SENSORYCZNEJ

Jest to terapia, która pobudza docieranie do mózgu dziecka informacji, które płyną z ciała i środowiska. Następnie mózg te wszystkie informacje segreguje, rozpoznaje, interpretuje tak aby dziecko mogło wykorzystać je w otoczeniu w celowym działaniu. Innym słowem jest to proces neurologiczny, który organizuje wrażenia płynące ze wszystkich zmysłów w takim celu aby mogły być wykorzystane do konkretnego działania. Głównym celem tej terapii poprzez zastosowanie odpowiednich ćwiczeń jest dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych. Metoda integracji sensorycznej ma postać takiej zabawy, podczas której przy pomocy odpowiedniego sprzętu do terapii SI dziecko się uczy i jednocześnie bawi. Terapie Integracji Sensorycznej może prowadzić tylko taka osoba, która posiada certyfikat uprawniający do diagnozowania i prowadzenia integracji sensorycznej.

Zajęcia w Centrum Logosensor w Błaszkach prowadzi Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej PSTIS I i II stopnia.

Najczęstsze objawy występujące u dzieci, które świadczą o zaburzeniach integracji sensorycznej to nieprawidłowa reaktywność na bodźce, a jest to min.:

 • niewłaściwa reakcja na dotyk, który jest za mały lub za duży,
 • niski lub wysoki poziom uwagi i aktywności,
 • zaburzenia koordynacji ruchowej,
 • opóźnienie w rozwoju ruchowym,
 • opóźnienie mowy, trudności z nauką,
 • zaburzenia zachowania i samoakceptacji,
 • brak poczucia własnej wartości

TERAPIA  LOGOPEDYCZNA

Terapia logopedyczna ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się.

Terapia poprzedzona jest wywiadem, obserwacją oraz przeprowadzeniem specjalistycznych testów. Na tej podstawie logopeda stawia diagnozę i opracowuje program usprawniania.

Cele terapii:

• usprawnienie motoryki narządów mowy

• korygowanie wad wymowy

• poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej

• rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego

• wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych

Podczas terapii wykorzystywane są profesjonalne programy multimedialne takie jak: • Mówiące obrazki, Logo gry , Zabawy słowem cz. 1 i cz. 2 – program wspierający podnoszenie sprawności językowej ,

Obrazkowy słownik tematyczny, seria programów do wczesnej terapii zaburzeń funkcji poznawczych i percepcyjno-motorycznych, wspomagania stymulacji wielozmysłowej oraz wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka,

Inne programy multimedialne – uatrakcyjniające żmudną naukę mowy, zachęcające dziecko do wydawania dźwięków, pobudzające do mówienia

SMYKO-MULTISENSORYKA

Autorski program zajęć multisensorycznych A.Charęzińskiej.

Są to jedyne zajęcia sensoryczne, których program został stworzony w oparciu o teorię integracji sensorycznej. Na zajęciach poprzez zabawy i proste aktywności stymulujemy wszystkie 7 zmysłów zgodnie z teorią integracji sensorycznej. W naszej placówce zajęcia prowadzi Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej PSTIS I i II stopnia.

Smyko-Multisensoryka są zajęciami o charakterze:

Rozwojowym– wspierają całościowy rozwój dziecka (integrację sensoryczną).

Profilaktycznym– zapobiegają powstawaniu deficytów sensorycznych – związanych z tzw. deprywacją sensoryczną (czyli zbyt małą ilością różnorodnych bodźców potrzebnych do prawidłowego rozwoju).

Przesiewowym– prowadzący jest w stanie wstępnie określić profil sensoryczny dziecka- jeśli dziecko nadmiernie poszukuje lub konsekwentnie unika pewnych bodźców sensorycznych. Jest to pierwszy krok w celu wykrywania zaburzeń integracji sensorycznej.

Edukacyjnym– rodzice i opiekunowie dowiadują się w jaki sposób prawidłowo stymulować zmysły maluszka poprzez proste aktywności i zabawę. Zapraszamy na zajęcia dzieci od 6 miesiąca do 6 roku życia, a także starszych i ich rodziców lub opiekunów. Zajęcia prowadzone są w grupach wiekowych.

GIMNASTYKA  KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA

Gimnastyka ma na celu podniesienie sprawności fizycznej, kondycji i koordynacji ruchowej dzieci oraz kształtowanie prawidłowej postawy ciała. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej mają za zadanie rozwinąć w dziecku cechy psychomotoryczne takie jak, orientacja w przestrzeni, zręczność, refleks i spostrzegawczość. Ćwiczenia prowadzone są w formie gier, zabaw oraz „ścieżki zdrowia“ wykorzystując elementy biegu, czworakowania, pełzania, skoku oraz rzutu. Dodatkowo pojawiają się ćwiczenia równoważne oraz ćwiczenia korekcyjne, które mają na celu korygowanie istniejących wad postawy u dzieci i nie dopuszczenie do powstania nowych. Podczas zajęć dzieci mają do dyspozycji materace, piłki, woreczki, obręcze, kocyki, kręgle oraz ławki. Gimnastyka korekcyjna wzmacnia organizm oraz umożliwia pozytywne rozładowanie napięć psychicznych dzieci oraz powoduje obniżenie poziomu stresu. Podczas zajęć, dzieci kształtują wszystkie partie ciała, poprawią swoja kondycję, napełniają się energią na cały dzień i poprawią swoją sprawność fizyczną. Gimnastyka kształtuje nie tylko ciało, ale i umysł wzbudzając w dziecku prawidłowe nawyki oraz rozwijając pozytywną postawę wobec aktywności fizycznej.

REHABILITACJA  RUCHOWA

Na tych zajęciach terapeuta, wraz z dzieckiem wykonuje ćwiczenia ogólnorozwojowe dzięki temu do pacjenta dostarczane są bodźce czuciowe i dotykowe. Głównym celem terapii jest aktywizacja napięcia mięśniowego , wyeliminowanie nieprawidłowych odruchów ciała a wyzwolenia takich, które są najbardziej zbliżone do prawidłowych wzorców. Dodatkowo są stosowane ćwiczenia bierne, czynno- bierne, ćwiczenia na piłce rehabilitacyjnej, ćwiczenia oddechowe, samo wspomagane, oraz ćwiczenia z oporem. Plan terapii jest indywidualnie dostosowany do wady ruchowej dziecka.

MASAŻ  SHANTALLA

Jest starożytną techniką masażu niemowląt oraz dzieci, który wspomaga układ oddechowy, krążenia, odpornościowy, nerwowy. Duży nacisk położony jest na dotyk i nawiązane kontaktu wzrokowego z dzieckiem. Masaż działa relaksacyjne i wycisza małego pacjenta. Jednak równie pozytywne efekty można zaobserwować, stosując go u starszych dzieci, zwłaszcza tych z deficytami na poziomie emocji. Przy regularnym wykonywaniu masażu dziecko lepiej śpi, jest spokojniejsze i mniej skłonne do płaczu poprawia się trawienie zapobiega kolkom, podnosi świadomość własnego ciała jego granic w ten sposób wzmaga poczucie bezpieczeństwa. Dziecko lepiej rozwija się fizycznie oraz psychicznie.

 

STYMULACJA SŁUCHOWA wg dr Kjelda Johansena

Poprawia przetwarzanie bodźców słuchowych. Jeśli u dziecka występują centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego wówczas ma ono problemy z prawidłowym różnicowaniem dźwięków, lokalizacją źródła dźwięku, rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych, analizą czasowych aspektów sygnału dźwiękowego, umiejętnością rozumienia mowy zniekształconej, rozumieniem mowy w hałasie. To znaczy, że osoba z tym zaburzeniem nie ma możliwości pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych.

W konsekwencji często pojawiają się trudności w rozwoju mowy, prawidłowej artykulacji, uczeniu się, czytaniu, koncentracji uwagi, konstruowaniu wypowiedzi pisemnych. W klasie dzieci z tym zaburzeniem mogą pozostawać na uboczu z powodu nieśmiałości, niskiej samooceny.

Terapia słuchowa poprawia nie tylko przetwarzanie słuchowe, ale również: zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych, czytanie, rozumienie mowy, artykulację, komunikację, samoocenę, harmonizuje napięcie mięśniowe co wpływa na postawę ciała, utrzymanie równowagi, koordynację ruchów, motorykę.

TERAPIA  PEDAGOGICZNA

Polega na ułatwieniu i przyswojeniu nauki pisania i czytania, oraz umożliwieniu wyrównania pewnych braków w rozwoju, które zostały spowodowane chorobą bądź zaniedbaniem. Metody, które są wykorzystywane w terapii pedagogicznej są bardzo różne, ale i też się wzajemnie uzupełniają a są to min. metody usprawniania funkcji percepcyjno- motorycznych, koncentracji i pamięci, usprawniające czytanie i pisanie, poprawa funkcji językowych oraz metody relaksacji. Zajęcia polegają również na wykonywaniu różnych czynności manualnych dostosowanych do wieku i zainteresowań dziecka oraz cierpliwości i koncentracji uwagi.

TERAPIA  RĘKI

Terapia polega na usprawnianiu małej motoryki. Natomiast główny nacisk kładziony jest na doskonalenie precyzji ruchów palców, dłoni, sprawność nadgarstka. Podczas zajęć wykonywany jest masaż dłoni a dzięki temu usprawniany jest, również zmysł dotyku. Na terapii ćwiczony jest również prawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego, łyżki, kubeczka do picia. Praca polega również na usprawnianiu koordynacji wzrokowo ruchowej. Terapia ręki przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

CEL TERAPII RĘKI:

 • wspomaganie precyzyjnych ruchów rąk

 • poprawę umiejętności chwytu

 • wyuczenie zdolności skupienia uwagi, patrzenia

 • wzmacnianie koncentracji

 • poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej

 • przekraczanie linii środka ciała

 

TERAPIA  Z  PSYCHOLOGIEM

Ta terapia ma na celu, głównie pracę nad emocjami, oraz przystosowanie dziecka zaburzonego do akceptacji zmieniających się zmian w otoczeniu. Przygotowuje również pacjenta do samodzielnego funkcjonowania w swoim najbliższym otoczeniu. Tego typu terapię prowadzi Pani Psycholog.

Terapia jest prowadzona z wykorzystaniem wielu metod i technik, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka za pomocą obserwacji psychologicznej, wywiadu lub rozmowy psychologicznej, ćwiczeniom koncentracji uwagi, metodom projekcyjnym, treningowi zachowań społecznych, elementom muzykoterapii, metodzie stymulacji polisensorycznej i doskonaleniu koordynacji wzrokowo-ruchowej, metodzie rozwijającej aktywność własną.

Dzięki terapii psychologicznej dziecko podejmuje i kontynuuje działania z własnej chęci, odczuwa satysfakcję z pracy, poszukuje, odkrywa i realizuje siebie, uzupełnia deficyty, czuje się dowartościowane, akceptuje siebie, rozwija swoje najlepsze strony, poprawia funkcje poznawczo – pamięciowe, uwagę i spostrzeganie

METODA  RUCHU  ROZWIJAJĄCEGO  WEDŁUG  W. SHERBORNE

Metoda, która cieszy się dużym powodzeniem. Zajęcia polegają na zastosowaniu szeregu ćwiczeń ruchowych, które głównie polegają na wspólnej zabawie. Wykorzystywany jest w tej terapii ruch, kontakt fizyczny, dotyk. Tego typu zajęcia powodują że dzieci nabierają silniejsze poczucie samego siebie, swojej tożsamości, są świadomi swojego ciała i przestrzeni, która ich otacza, ale również pozytywnie wpływa na rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy.

TRENING  UMIEJĘTNOŚCI  SPOŁECZNYCH – zajęcia grupowe

Trening umiejętności społecznych ma na celu nauczyć jego uczestników m.in. tego, jak reagować na swoje emocje, jak komunikować się z innymi ludźmi czy jak współpracować w grupie.

Zajęcia prowadzone są w grupie 4- 5 osobowej , które mają trudności z:

*nawiązywaniem relacji interpersonalnych ,pozytywną zabawą z rówieśnikami , komunikacją , podtrzymywaniem relacji koleżeńskich , kulturalnym zwracaniem się do dorosłych , zachowywaniem adekwatnych i bezpiecznych granic.

Co ćwiczymy w ramach TUSU:

umiejętność zawierania znajomości,

dołączania do zabawy inicjowania zabawy,

reagowania na krytykę,

przegrywania,

wyrażania emocji,

umiejętność współpracy w grupie rówieśniczej.

W trakcie treningu kształtujemy adekwatne reakcje emocjonalne do zaistniałej sytuacji, uczymy nabywania sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach społecznych i konfliktowych bez zwycięzców i pokonanych, jak również pomagamy poznawania swoich mocnych stron.

TERAPIA  NEUROTAKTYLNA S. MASGUTOVEJ

Neurosensomotoryczna terapia taktylna proponuje techniki masażu i stymulacji skóry, które wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu.

Jest rodzajem masażu, który pobudza oraz przygotowuje receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensorycznych pochodzących z otoczenia. Zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych. Reguluje reakcje mózgu na informacje pochodzące ze skóry i mięśni. Normalizujące działanie, potwierdzone w pracy z dziećmi i dorosłymi, pozwala na łączenie terapii taktylnej z różnymi innymi technikami rehabilitacji, jako metodę wspierającą rozwój dziecka, a także pomocną w terapii osób dorosłych.

Nadrzędnym celem terapii taktylnej jest wyciszenie, aktywizacja świadomości kinestetycznej, poprawa odbioru wrażeń dotykowych, regulacja napięcia mięśniowego oraz wspomaganie integracji sensomotorycznej i integracji odruchów.

DOGOTERAPIA

Dogoterapia, inaczej kynoterapia, to forma wspierania procesu leczenia, rehabilitacji i rozwoju dzieci i dorosłych. Obecność psa pobudza zmysły i uspokaja pacjentów. Pozwala na usprawnienie procesów ruchowych, intelektualnych i emocjonalnych pacjenta. Szczególnie zaleca się stosowanie terapii u dzieci z autyzmem, zespołem Downa, dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

ERGOTERAPIA

Przeznaczona jest dla dzieci niesamodzielnych czy wykluczonych społecznie. Wspólnym mianownikiem wszystkich technik jest aktywizowanie pacjentów poprzez rozmaite działania. Ze względu na nazwę ergoterapia często utożsamiana jest z pojęciami „terapia przez pracę” lub „terapia zajęciowa”. Służy pobudzeniu aktywności chorego, przywróceniu mu życiowej samodzielności, jednocześnie zaspokajając jego potrzeby emocjonalne i społeczne. Ergoterapia przeznaczona jest dla dzieci dotkniętych zaburzeniami ruchu, postrzegania i percepcji, z deficytem rozwoju intelektualnego, chorobami neurologicznymi czy problemami w samoobsłudze.